नमस्कार ।
मा मोक्कोरी हो ।
तपाईंहरु केन्स्योउकै चिन्छोउ ?
अनी णन्म्योउआवरएङेक्योउ चिन्छोउ ?
मलाई पनि पैले त्यो समुहा को सदस्य हो ।
अहिले निचिरेन स्योस्यु को मेम्बर हो ।
किन म छोदेको छु,अनी केन्स्योकै को समुहा म कती ब्यर्थ समुहा हो । । ।अहिले भात लेक्नुछु ।
पहिरो,हाम्रो जापान को बुद्ध "निचिरेन दैस्योउनिन्"बिशय सएमबिएन्धी उर्था गर्छु ।
यो देख्नुस ।

नेपाली वसा को निचिरेन्स्योउस्यु मोविए 
https://www.youtube.com/watch?v=g-HF356wmhk&feature=share
नेपाली वसा को निचिरेन्स्योउस्यु मोविए 
https://www.youtube.com/watch?v=KYJQBJIMYfk&feature=share
नेपाली वसा को निचिरेन्स्योउस्यु मोविए 
https://www.youtube.com/watch?v=hs0RJ8YrFdY&feature=share

कस्तो वयो ?

निचिरेन दैस्योउनिन र हाम्रो जैलेपनी गरेको प्रार्थना बिशय सएमबिएन्धी बुझनु भयो ?
केन्स्योकै पनि निचिरेन दैस्योनिन को लागी प्रार्थना गर्नु समुहा हो ।
अनी पैले निचिरेन स्योउस्यु र एकै समुहा हो ।
हावास त कुन फरक छ,,,
गोहोन्जोन सकाली छैन ।
गोहोन्जोन म मन्दला त्यसैले कागज हो ।केन्स्योउकै को लेअदेर असै सेन्सेइ म यस मन्दला को लागी कपि लगाउन्छ ।
यदी कपि मन्दला को लागी प्रार्थना गर्नु गैर को जिन्दगी आउनु हो ।
यो मन्दला को मध्ए राक्षसा बस्नु त्एसैले ।
यस नतिजा हो ।

मुर्क केन्स्योउकै को मान्छेहरु
https://www.youtube.com/watch?v=blPe4jJv6VE&feature=share

कस्तो वयो ? 

जापानेसे वसा त्यसैले माफ गर्नुशै । 

असनो जि र योदा जि म केन्स्योउकै को सदस्य हो ।
यदी गोहोन्जोन सम्मा जैलेपनी पुजा गर्नु अनि हार्दिक सुन्दर आउन्छ ।
तीनइहरु को मन सुन्दर छ ?राम्रो छ ?
कराउनु मात्र हो है ।दर्मा को तर्क पनि गर्दैन ।
यो १ता को जस्तै मात्र हो,तर यदी दर्मा भुल हो धेरै नराम्रो छ । 
णिचिरेन स्योउस्यु मात्र तपाईंहरुको "हप्प्य्" को लागी राम्रो छ । 
यदी केन्स्योउकै"नन्म्योउआवरएङेक्योउ" बोल्ने जापानेसे मान्छे सँग बेतेको,मेरो ईमेल अद्द्रेस्से सम्मा मेस्सगे दिनुशै । 
साँपलाई दूध नखुवाउनू!!